بنام خدا
شهيد حاج ابراهيم همت هميشه مي گفت:
حقيقت اين است که هر چه بگوئيم خسته شده ايم و بريده ايم، اسلام دست از سر ما بر نميدارد. ما بايد بمانيم و کاری را که می خواهيم انجام بدهيم. هميشه بايد مشغول يک مطلب باشيم و آن (عشق) است. اگر عاشقانه با کار پيش بيايی به طور قطع بريدن و عمل زدگی و خستگی برايت مفهومی پيدا نمی کند.

/ 7 نظر / 4 بازدید
آزاده

خدا قوت

آزاده

راستی . پس بدون خستگی وبلاگی در شان نامی که انتخاب کرده ای تهيه کن . تا وسط اينهمه بيهوده گويی ها دلمان با امثال اين وبلاگ صفايی بگيرد.

عليرضا _ ج

علي جان سلام ـ چطوري رئيس ! سلامي به خوشبويي گل نرگس و گرمي صفاي عباس چشاي قشنگ عباس دلمو خدايي کرده مدد آقام ابوالفضل من کربلايي کرده راستي با حال و هواي محمدامين چطوري؟! اميدوارم در مسير پيش رويت کارنامه موفقي در پرونده بسيجيت ثبت کني تا شايد يک فکري بکنم که با اين حالت جانشين جانشين فرماندهي کانديد شوي؟ولي مي داني که حالا حالا ها بايد سعي و تلاش کني و بدوي!! هماهنگي؟ متني هم که انتخاب کردي خيلي زيبا است ولي بدان رسيدن به عشق حقيقي نياز به گذر از عشق مجازي دارد! مراقب باش که يوهو عاشق نشي گل پسر!!

ehsan_rahmani

عليرضا ـج خيلی از قضيه پرتی!!!!!!!!!کی گفته رای رسيدن به عشق حقيقی بايد از عشق مجازی گذشت؟؟؟نکنه فکر کردی می شه عشق مجازی رو مثل پل برای رسيدن به عشق حقيقی قرار داد؟؟مگه جمع نقيضين هم ممکنه؟؟مگه ميشه جمع ضدين کرد؟؟ تا منظور همت از عشق معنی مصطلح اون نيست.......يا حق۱۱۰

عليرضا _ ج

آقا احسان رحيمي! دوست خوب! اول سلام، سلامي به گرمي دل عاشق حقيقي0 عزيز دل :رسيدن به عشق حقيقي لازمه اش درک عشق مجازي است : اين جمله بزرگان است0 آره عزيزم عشق مجازي نيز حرمت داره ، شايد تعريف اصلي عشق مجازي را بلد نباشي که اينجوري موضع گرفتي، پيشنهاد مي کنم که يک تحقيق کني و تعريف اصلي عشق مجازي را بيابي تا ببيني که اولا عشق مجازي نيز حرمت و شان و شئون داره و بعد خودت مي تواني بفهمي که چرا بزرگان شرط رسيدن به عشق الهي را عبور از عشق مجازي مي دانند، اين نکته را نيز بدان که خيلي تفاوت بين عشق مجازي و عشق حيواني است عزيز!