ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۸   کلمات کلیدی:
بنام خدا
شهيد حاج ابراهيم همت هميشه مي گفت:
حقيقت اين است که هر چه بگوئيم خسته شده ايم و بريده ايم، اسلام دست از سر ما بر نميدارد. ما بايد بمانيم و کاری را که می خواهيم انجام بدهيم. هميشه بايد مشغول يک مطلب باشيم و آن (عشق) است. اگر عاشقانه با کار پيش بيايی به طور قطع بريدن و عمل زدگی و خستگی برايت مفهومی پيدا نمی کند.